De toekomst van het Evoluon

13 april 2022

De toekomst van het Evoluon

For English, see below

Wat gebeurt er toch allemaal in het bijzondere ‘spaceship’ gebouw? Sinds 1 januari 2022 is Next Nature de nieuwe officiële gebruiker van het Evoluon in Eindhoven. En zij hebben een duidelijke missie: het Evoluon weer toegankelijk maken voor iedereen.

Next Nature in Evoluon
Next Nature is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe officiële gebruiker van het iconische rijksmonument en wordt door de landelijke en regionale overheid gesteund in haar streven om een futurelab te starten in het Evoluon. Next Nature werkt samen met eigenaar Lichtstad Erfgoed en andere partners uit het unieke Eindhovense ecosysteem van technologie en design, zoals de Dutch Design Foundation, GLOW, TU/e, STRP Festival concert en de Design Academy. Met de komst van Next Nature krijgt het monument dit jaar weer een publieke functie.

Save the humans, join the crew of spaceship earth
Het toekomstige Evoluon vertelt het verhaal over moederschip Aarde en moedigt ons allen aan als een harmonieuze bemanning samen te werken voor de toekomst van de aarde. Er zijn geen passagiers op ruimteschip aarde, we zijn allen bemanning en het Evoluon is traint ons.

Ieder mens op aarde heeft te maken met technologische verandering. Er is geen toekomst van de mens of aarde voor te stellen zonder naar de toekomst van technologie te kijken: technologie is onze next nature. Bezoekers van het Evoluon worden gestimuleerd hierop te reflecteren middels exposities, events, talks, trainingen en publicaties. De publieksactiviteiten van de komende vier jaar zijn onderdeel van het Next Nature Future Lab, waaraan de minister van OCW, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven afgelopen jaar haar hun steun toezegden. 

Nieuwsgierig? Je bent welkom!
September 2022 opent RetroFuture, een tentoonstelling over de toekomst van gisteren. Hiermee opent het Evoluon weer voor iedereen. Nu al naar het Evoluon? Dat kan! De zakelijke verhuur loopt door zoals voorheen. Daarnaast is het restaurant is voor iedereen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Kom gerust langs voor een vers kopje koffie, een heerlijke lunch of een verfrissend drankje. 

Over Next Nature Network
Next Nature exploreert de impact van technologie op ons leven en de planeet. Next Nature wil niet terug, maar vooruit naar de natuur. Evolutie gaat door. Next Nature zet zich in voor een happy marriage tussen natuur en technologie. We willen tenslotte niet alleen de panda en ijsbeer, maar ook de mens redden. 

Meer over Next Nature? Bezoek de website, of schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 

The future of the Evoluon

What's going on in the spectacular 'spaceship' building anyway? Since January 1, 2022 Next Nature is the new official user of the Evoluon in Eindhoven. And they have a clear mission: to make the Evoluon accessible again for everyone.

 

Next Nature in the Evoluon

As of January 1, 2022, Next Nature is the new official user of the iconic national monument and is supported by the national and regional government in its efforts to start a futurelab in the Evoluon. Next Nature is working with owner Lichtstad Erfgoed and other partners from Eindhoven's unique ecosystem of technology and design, such as the Dutch Design Foundation, GLOW, TU/e, STRP Festival concert and the Design Academy. With the arrival of Next Nature, the monument will once again have a public function this year.

 

Save the humans, join the crew of spaceship earth

The future Evoluon tells the story of mothership Earth and encourages us all to work together as a harmonious crew. There are no passengers on spaceship earth. The Evoluon is a space to train the crew to deal with technological change.

 

Every human being on earth is facing technological change. It is impossible to imagine a future of humans or earth without looking at the future of technology: technology is our next nature. Visitors to the Evoluon are encouraged to reflect on this through exhibitions, events, talks, training courses and publications. The public activities of the next four years are part of the Next Nature Future Lab, to which the Minister of Education, Culture and Science, the Province of Noord-Brabant and the Municipality of Eindhoven pledged their support last year.

 

Curious? You are welcome!

September 2022 RetroFuture opens, an exhibition about yesterday's future. With this, the Evoluon opens its doors again to everyone. Want to visit the Evoluon now? You can! The business rental continues as before. In addition, the restaurant is open to everyone from Monday to Friday from 09:00 to 17:00. Feel free to drop by for a fresh cup of coffee, a delicious lunch or a refreshing drink. 

 

About Next Nature

Next Nature explores the impact of technology on our lives and the planet. Next Nature does not want to go back, but forward to nature. Evolution continues. Next Nature is committed to a happy marriage between nature and technology. After all, we don't just want to save the panda and polar bear, but also humans. 

 

More about Next Nature? Visit the website, or sign up for the newsletter and stay informed!