Disclaimer

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:

Door deze Website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Website, dan dient u het deel van de Website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Evoluon te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze Website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze Website van toepassing zijn. Op andere Evoluon Websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Website (de "Inhoud") of op transacties verricht via deze Website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Evoluon behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Evoluon behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Website te verzekeren, aanvaardt Evoluon geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Evoluon wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Website of de Inhoud, van de hand. Evoluon geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze Website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Evoluon geeft geen garantie dat de Website toegankelijk is of dat de servers die de Website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Evoluon vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Evoluon of enige aan Evoluon verbonden groepsonderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Website of de onmogelijkheid om deze Website of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien Evoluon in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Evoluon in verband met de Website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Deze Website kan links naar andere Websites bevatten die niet onder controle staan van Evoluon. Evoluon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die Websites. Evoluon heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige Website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Evoluon de inhoud van die Website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Evoluon of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Evoluon is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de Website ("Gebruikersmateriaal") zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Evoluon worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze Website zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Evoluon mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Deze Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Evoluon producten of diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn. Uit een dergelijke verwijzing mag niet worden afgeleid, en een dergelijke verwijzing houdt geen garantie in dat enig product of dienst op enig moment beschikbaar is. Gelieve contact op te nemen met Evoluon voor verdere informatie.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de "Contact" mogelijkheid van deze Website.

Evoluon Privacy Policy

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Evoluon gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Hoewel websites van Evoluon over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder dertien jaar, is het beleid van Evoluon erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze verstrekt of verzameld is.